FAQs Complain Problems

समाचार

योजना भुक्तानी तथा फरफारक गर्दा चाहिने कागजातहरू के के हुन्?

योजना भुक्तानी तथा फरफारक गर्दा चाहिने कागजातहरू :

 • भुक्तानी माग निवेदन
 • सम्बन्धित वडाको सिफारिस
 • कार्य सम्पन्‍न प्राविधिक मुल्याङ्‍कन
 • नगरपालिका स्तरीय अनुगमन समितिको प्रतिवेदन
 • प्रमाणित बिल भरपाईहरु
 • बीस हजार भन्दा माथिको सामाग्री खरिद भए अनिवार्य रुपमा भ्याट बिल
 • सामाजिक परिक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन
 • योजना शुरु हुनु पुर्व सञ्‍चालन हुदैँ गर्दा र सम्पन्‍न भै सकेपछिको (३ चरणको) केही तस्वीरहरु
 • उपभोक्ता समितिले आय व्ययको सम्बन्धमा गरेको निर्णय प्रतिलिपि
 • पाँच लाख भन्दा माथिको योजनाको हकमा अनिवार्य रुपमा होडिङबोर्ड राखिएको फोटोहरु
 • मेसिनरी उपकरणबाट काम गरेको भए सो को अनिवार्य रुपमा भ्याट विल
 • कार्यादेश तथा सम्झौता