FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्थानीय तह प्रकोप व्यवस्थापन कोषको खर्च विवरण |

        

 

             उपयुक्त संबन्धमा यस कार्यालय अनतर्गत च्च.ज. २०७६/०७७  ग-७-२ स्थानीय तह प्रकोप व्यवस्थापन

कोषबाट तपसिलमा उल्लेखित शिर्षकहरुबाट खर्च भएको विवरण थान -४ (चार) यसै साथ् संलग्न राखिएको व्योहरा

सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ |

Pages